Schoonhoven

Newtonweg 5

Leeuwarden

Perceel verhard bedrijfsterrein van bijna 1 hectare gelegen aan open vaarwater (Van Harinxmakanaal).


Vorige pagina

Adres
Newtonweg 5 te Leeuwarden (8912 BD).

Object
Perceel verhard bedrijfsterrein van bijna 1 hectare gelegen aan open vaarwater.

Het terrein is volledig voorzien van asfalt (vloeistofdicht, gekeurd tot 13 december 2022) erfverharding, hekwerken, weegbrug (capaciteit 70 ton, betonnen loskade  (lengte ca 110 meter), buitenafspuitplaats met olie- en vetafscheiders, opslagtank voor terreinwaterafvoer. De kade is eigendom van verkoper.

Op het perceel staat een zgn. ‘porta cabin’ (een semi permanent kantoor), welke bij het verkochte behoort.

Het perceel is gelegen aan Van Harinxmakanaal (klasse IV vaarweg naar Harlingen) met aansluiting op Prinses Margrietkanaal (onderdeel van vaarroute Lemmer-Delfzijl).

Kadastrale informatie
Gemeente Huizum, sectie E, nummers 2115 en 2116, grootte resp. 7.896 m² en 1.961 m² (totaal ca. 9.857 m²).

Het kadastrale perceel 2115 is eigendom.
Het kadastrale perceel nr. 2116 is een zakelijk recht van erfpacht voor onbepaalde tijd.
De (huidige) erfpachtscanon bedraagt € 1.601,-- per jaar (geindexeerd).

De koper verklaart volledig bekend te zijn met de voorwaarden en bepalingen, waaronder de grond van het gekochte door de gemeente Leeuwarden in erfpacht is uitgegeven en verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen strikt te zullen nakomen. (kopie akte met erfpachtvoorwaarden zal bijgevoegd HYP 4 7128/49).

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Leeuwarden - Newtonpark 1-2-3 e.o.” en is bestemd als “Bedrijventerrein, bedrijf tot en met categorie 5.1”.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 1.190.000,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d.27  augustus 2015 (HYP4 66733/100).

Er is een recht van overpad van toepassing ten laste van het kadastrale perceel gemeente Huizum, sectie E, nummer 2601. Het gaat hier om de toegang naar Newtonweg 5  en betreft ca. 200 m² (ca. 10 x ca. 20 meter) (zie bijgevoegde kaart en akte van levering (HYP4 66733/100) pagina 5 en 6 m.b.t. "omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere verplichtingen”).

Milieu
Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.

Bijzonderheden

  • Verkoper heeft vergunning voor bewerking, opslag en/of overslag van afvalstoffen, zoals granulaat, ongebroken puin, teerhoudend asfalt e.d. Op aanvraag is beschikbaar een lijst “te accepteren afvalstoffen”.
  • Er wordt een strook water (groot 750 m², zie bijgevoegde kaart) gehuurd van de provincie Fryslân, huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, huurprijs € 1.357,56 excl. btw per jaar (huurprijs 2019), jaarlijkse huurprijsindexering op 1 januari, huurprijsherziening mogelijk per 1 januari 2021. De kosten voor onderhoud van beschoeiing en baggeren zijn voor rekening van huurder. Bij verkoop dient koper formeel toestemming te vragen aan provincie om een nieuwe huurovereenkomst, er is geen sprake van contractovername.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring