Schoonhoven

Einsteinweg (ongenummerd)

Leeuwarden

Namens de grondeigenaar bieden wij bouwkavels te koop aan vanaf ca. 750 m². Totaal is aan bouwkavels ca. 15.380 m² beschikbaar.


Vorige pagina

Namens de grondeigenaar bieden wij bouwkavels te koop aan vanaf ca. 750 m². Totaal is aan bouwkavels ca. 15.380 m² beschikbaar.

Adres
Einsteinweg (ongenummerd) te Leeuwarden (8912 AP).

Algemeen
Diverse kavels bedrijfsterrein op bedrijventerrein De Zwette aan de westzijde van Leeuwarden. De bouwkavels zijn beschikbaar vanaf ca. 750 m². Totaal is aan bouwkavels ca. 15.380 m² beschikbaar.

Kadastrale informatie
Gemeente Huizum, sectie E, nummers 2823, 2825, 2828 (totale grootte ca. 15.380 m²).

Volgens het Kadaster is van toepassing ‘opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van het perceel t.b.v. Liander Infra N.V. en Vitens N.V.

Bereikbaarheid
De locatie is goed bereikbaar door de korte afstand naar de Westelijke Ontsluitingsweg, welke direct aansluit op Haak van Leeuwarden (N31) richting Harlingen (A31), Drachten (N31) en Heerenveen (A32).

Bestemmingsplan

Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein West en is bestemd als “bedrijventerrein, bedrijf tot en met categorie 5.3”.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 27 juli 2018.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
Vanaf € 75,-- per m² k.k. excl. btw afhankelijk van ligging en grootte van het perceel.

De notariskosten alsmede kadastrale kosten (waaronder de kosten voor splitsing van het kadastrale perceel/percelen) zijn voor rekening van de koper. Er is geen overdrachtsbelasting van toepassing.

Zekerheidstelling

Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d. 31 maart 2008 (HYP 4 54353/177), waaronder:

  • Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) zonder toestemming van B&W van gemeenten Leeuwarden, met boetebeding;
  • Gedogen van (mogelijk) aanwezige nutsleidingen (via mogelijk opstalrecht) door het perceel.

Er zijn verkoper verder geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d. bekend welke voor het gebruik als bedrijfsterrein beperkend kunnen zijn.

Er zal een erfdienstbaarheid van weg gevestigd worden. De conceptakte is bij deze verkoopinformatie bijgevoegd.

Milieu

Verkoper beschikt wel over een bodemonderzoek.

Bijzonderheden
Verkoper heeft een infrastructuur laten aanleggen (incl. nuts-trace) voor een mooie ontsluiting van het bedrijventerrein. Als koper van een kavel wordt koper ook voor een gedeelte eigenaar van de weg waarop een erfdienstbaarheid van weg van toepassing is.

Overige condities

Onderhandelingen en verhuur en/of verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring