Grote Kerkstraat 7, Leeuwarden

€ 1.100.000,-- k.k. (geen btw).

Bedrijfspand/ Bijzonder object in Leeuwarden

Monumentaal pand, bestaande uit horecaruimte op begane grond en bovenwoning (op 1e en 2e verdieping) op uitstekende locatie in de binnenstad van Leeuwarden. Momenteel is hier Brasserie Maria Louise (begane grond) gevestigd.

Adres
Grote Kerkstraat 7 te Leeuwarden (8911 DZ).

Kadastraal informatie
Gemeente Leeuwarden, sectie C, nummer 2443, groot 395 m².
Het pand is een Rijksmonument (monumentnummer 24175) op grond van de Erfgoedwet. Het pand maakt onderdeel uit van Beschermd Stadsgezicht.

Algemeen
Monumentaal pand, bestaande uit horecaruimte op begane grond en bovenwoning (op 1e en 2e verdieping) op uitstekende locatie in de binnenstad van Leeuwarden. Momenteel is hier Brasserie Maria Louise (begane grond) gevestigd.

Bereikbaarheid
Het pand is gelegen op een zeer herkenbare locatie direct aan het Oldehoofsterkerkhof en de Kleine Kerkstraat.

Indeling

 • Kelder: aantal m² onbekend (beperkte stahoogte).
 • Begane grond: horecaruimte (ca. 221 m²) bestaat uit (gezamenlijke) entree, café-restaurant, keuken en bergruimte. Er is een terras in de ruime tuin.
 • 1e verdieping (ca. 189 m²) bestaat uit fraai trappenhuis met overloop, ruime woonkamer, zijkamer, keuken met diverse inbouwapparatuur (kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, oven, 1 koelkast en 1 koelvriescombinatie), ruime slaapkamer met luxe badkamer (bad, douche, toilet, wastafel), achterkamer, toilet, wasruimte, balkon.
 • 2e verdieping (ca. 118 m²) bestaat ondermeer uit overloop, 4 (slaap)kamers, eenvoudige keuken, toilet, douche, wasruimte.

Parkeren
Parkeergelegenheid is aanwezig op de openbare weg en in parkeergarage Oldehoofsterkerkhof.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Leeuwarden Binnenstad en is bestemd als ‘Gemengd - 2’ met de functieaanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 3’ en functieaanduiding ‘kamerverhuur’, dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’, dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermd stadsgezicht’.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 7 september 2022.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 1.100.000,-- k.k. (geen btw).

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie Akte Van Levering d.d. 3 december 1991 (HYP4  6861/32), waarin de volgende bepalingen staan vermeld:

 1. “Nota II: De koper verklaart er mee bekend te zijn dat de naam “Heer Ivo Huis” door de verkoopster wettig is gedeponeerd in het Benelux Merkenregister en dat deze naam derhalve door hem niet kan en mag worden gebruikt in wat voor vorm en op welke wijze dan ook.”
 2. “8. Het is koper en iedere opvolger in de eigendom of het zakelijk genotsrecht van het hiervoor omschreven onroerend goed of een deel daarvan verboden om zonder schriftelijke toestemming van de verkoopster of haar rechtverkrijgende(n) gedurende het tijdvak gerekend vanaf heden tot vijftien december tweeduizend éénendertig, het hiervoor omschreven onroerend goed of een deel daarvan te gebruiken als uitvaartcentrum en/of als (kantoor)adres voor het melden en/of verzorgen van uitvaarten en al wat daarmee in de ruimste zins des woords verband houdt, onder welk verbod mede is begrepen een dergelijk gebruik van het hiervoor omschreven onroerend goed door degene(n) die het hiervoor omschreven onroerend goed als huurder of krachtens andere overeenkomst van de koper of opvolgend eigenaar in gebruik heeft/hebben, zulks op straffe van een direct opeisbare boete welke gelijk zal zijn aan de waarde van het hiervoor omschreven onroerend goed ten tijde van de overtreding en welke boete verschuldigd zal zijn door het enkele feit der overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, zullende de koper en ieder opvolgend eigenaar aansprakelijk zijn voor overtreding tijdens de duur van hun eigendom, door wie ook gepleegd.

9. Het hiervoor onder 8 vermelde zal, met onderhavige bepaling 9, bij elke vervreemding in eigendom of zakelijk genot van het hiervoor omschreven onroerend goed of een deel daarvan gedurende de hiervoor onder 8 bedoelde periode aan de nieuweverkrijger in eigendom of zakelijk genot moeten worden opgelegd en ten behoeve van de verkoopster of haar rechtverkrijgende(n) worden bedongen en voor deze worden aangenomen en in elke akte van vervreemding woordelijk worden opgenomen, zulks op verbeurte door de koper en iedere opvolgend eigenaar die verzuimt op te leggen, te bedingen en aan de nemen of te doen aannemen van een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete als onder 8 bepaald ten behoeve van de verkoopster of haar rechtverkrijgende(n), met bevoegdheid van de laatste(n) om eventueel meer geleden schade van de koper of zijn opvolger in de eigendom te vorderen.”

Er is een opstalrecht van toepassing aan de westelijke buitengevel (Muur) voor een Tegeltableau, zie Akte Houdende Overeenkomst En Vestiging Opstalrecht d.d. 5 juli 2021 (HYP4  81671/48), waarin ondermeer staat vermeld:

“8 Inhoud van het recht

8.1 Het Opstalrecht geeft Opstaller (Stichting Keramiekmuseum Princessehof) het recht om aan dan wel in de Muur de Opstallen (Tegeltableau) aan te brengen, in eigendom te hebben en te houden, te gebruiken, te onderhouden, te herstellen en zo nodig te vervangen, een en ander op de wijze zoals uiteengelegd in de Akte, in het bijzonder artikelen 11, 12, 13 en met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.

8.2 De Opstallen zullen worden aangebracht aan de Muur met de daarbij behorende en benodigde ankerpunten en eventuele lichtaansluitingen in het Gebouw. Deze wijze van bevestiging is zodanig dat de Opstallen na aanbrenging daarvan duurzaam bestemd zijn om ter plaatse te blijven maar geen bestanddeel worden van het Gebouw”.

 • Het opstalrecht is voor onbepaalde tijd.
 • Er wordt geen vergoeding betaald voor het opstalrecht.
 • De opstaller is gerechtigd de EAN-aansluiting (voor gebruik van elektra) te gebruiken (wordt momenteel geen gebruik van gemaakt).
 • Onderhoud tegeltableau is voor de opstaller.

Voor een uitgebreide omschrijving van het opstalrecht en de bijbehorende voorwaarden/bepalingen wordt verwezen naar de genoemde akte (HYP4  81671/48).

Het pand wordt verkocht ‘as is, where is’.

Bijzonderheden

 • De overnamesom van het inventaris, keukenapparatuur etc. (zie bijgevoegdeovernamelijst) is € 30.000,-- (geen btw).
 • De tapinstallatie is geen eigendom van verhuurder, maar eigendom van de brouwerij.
 • De CV ketel op begane grond wordt gehuurd, de CV ketel ten behoeve van 1e en 2e verdieping is eigendom.
 • Op de 2e verdieping worden twee kamers verhuurd (als woonruimte). De huuropbrengst is gezamenlijk € 725,-- per maand (incl. energiekosten).

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Type
Koop
Koopprijs
1.100.000,-- k.k. (geen btw).
Straatnaam
Grote Kerkstraat
Huisnummer
7
Postcode
8911DZ
Plaats
Leeuwarden
Provincie
Friesland
Ligging
Stadscentrum/dorpskern
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1593
Categorie
Bedrijfspand Bijzonder object

Media